SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS BETİMSEL ANALİZİ
 

Betimsel istatistik bir değişkene ilişkin sayısal değerlerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına olanak sağlayan istatistiksel işlemleri tanımlar. Bir örneklem üzerinde ya da ulaşılabilen durumlarda evrenin tamamından gözlem yaparak elde edilen verileri kullanarak, araştırmaya katılan bireylerin ya da objelerin özelliklerini belirlemeyi amaçlayan süreçtir.

Tez istatistik merkezi olarak, siz değerli bilim insanlarının makale ve tezleri için aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, ranj, standart hata, frekans, yüzde vs. gibi betimsel istatistikleri kullanarak yorumluyoruz. Ayrıca SPSS programının bize sunmuş olduğu çok çeşitli tablolama yöntemleriyle problemlerinizi, hipotezinizi (verilerinizle) farklı açılardan görmenizi sağlıyoruz. Grafiklerinizi ister SPSS ile isterseniz de görsellik açısından Excell programı ile yapıyoruz. Ama betimsel istatistiklerin gösterilmesinde olmazsa olmazımız grafiklerdir.

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri