SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS ÇAPRAZ TABLO ANALİZİ
 

Çapraz tablo, araştırmaya katılan denek ya da katılımcıların iki yada daha çok sınıflamalı değişkene göre frekans ve yüzde dağılımını verir. Gözenekler için yüzde değerleri incelenerek değişkenler arasında ilişki olup olmadığı konusunda fikir edinilebilir. Tarama ve deneysel çalışmalarda, katılımcıların sınıflamalı iki değişkene ait kişisel özellikleri betimlenmek istenildiğinde çapraz tablo kullanılır. Özellikle de biyoistatistik için olmazsa olmazlardandır. Çapraz tablolama da SPSS programının bizlere sunmuş olduğu Ki-Kare (Kay Kare) değerleri ve anlamlılığı da yorumlarınızda kullanılır.

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri