SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS FAKTÖR ANALİZİ
 

Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgili bir kavramdır.

Kapsam Geçerliği; testi oluşturan maddelerin, ölçülmek istenen davranışı ölçmede nicelik veya nitelik olarak yeterli olup olmadığının göstergesidir.

Eşzaman Geçerliği; katılımcıların geliştirilmek istenen testten aldıkları puanlarla aynı kişilerin önceki testlerden adıkları puanların ilişkisidir.

Yordama Geçerliği; test puanı ile sonraki, gelecekteki ölçülecek davranış arasındaki ilişkidir.

Yapı Geçerliği; Testin ölçülmek istenilen davranış bağlamında soyut kavramı doğru bir şekilde ölçebilme derecesini gösterir. Yapı geçerliğini incelemek amacıyla Faktör Analizi yapılır.

Faktör analizi, birbiriyle ilişkili p tan değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir. Açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi olarak ayrılmaktadır. İyi bir faktörleşmede ya da faktör dönüştürmede;


* değişken azaltma olmalı
* üretilen yeni değişken ya da faktörler arasında ilişkisizlik sağlanmalı
* ulaşılan sonuçlar anlamlı olmalıdır.

Faktör analizi yapılmadan önce verileriniz faktör analizine uygun mu değil mini cevabını bulmak için KMO and Barllett's Testi (Kaiser-Meyer-Olkin) yapılmalıdır. Bu test sonuçlarında 0,70 ve üzeri test değeri olduğunda verileriniz faktör analizi için uygundur demektir. Barlett testin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir.

Faktör yük değerlerinizin 0,45 ve üzeri yük değerlerine sahip olması analiz için önemlidir. Ancak uygulamada az sayıda maddeniz için 0,30 ve üzeri de sınır olarak alınabilir.

Yüksek iki faktör yük değeri için aradaki farkın en az 0,10 olması önerilir. Yani A boyutunda 0,450 ve aynı madde B boyutunda 0,457 ise bu madde hem A hem de B de çıktığından düzenlenmelidir.

Öz değer (eigen value), hem faktörlerce açıklanan varyansı hesaplamada, hem de önemli faktör sayısına karar vermede dikkate alınan katsayıdır. Faktör analizinde, başlangıçta, genel olarak 1 yada 1'de daha büyük olan faktörler önemli olarak dikkate alınır.

Açıklanan varyans oranı, analize dahil edilen değişkenlerle ilgili toplam varyansın 2/3'ü kadar miktarın ilk olarak kapsandığı faktör sayısı, önemli faktör sayısı olarak değerlendirilir. Ancak tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın % 30 ve daha fazla olması yeterli görülebilir.

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri