SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS GÜVENİRLİK ANALİZİ
 

Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilir. Güvenirlik, testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir. Testin güvenirlik katsayısı olarak hesaplanan korelasyon (r), test puanlarına ilişkin bireysel farklılıkların ne derece gerçek ve ne derece hata faktörüne bağlı olduğunu yorumlamak amacıyla kullanılır. Örneğin; duygusal zeka ölçeği güvenirlik katsayısı (r=,875) olarak çıkmıştır. Bireyler arası gözlenen test puanlarındaki farkların % 87,5 oranında gerçek farkların % 12,5 oranında ise hatayı yansıttığı söylenilebilir. Adı geçen ölçeğin Kuder Richardson-20 (KR-20) ve Cronbach alfa güvenirliği sonucu .70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir.

Test Güvenirliği Türleri

Test Tekrar Test Güvenirliği;
Paralel Form Güvenirliği;
İki Yarı Test Güvenirliği;

Test Madde Güvenirlik Türleri

KR-20
KR-21
Cronbach Alfa Güvenirliği;

KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak bizler, anketlerinizin türüne göre ve maddelere göre uygun güvenirlik analizlerini çıkarıp, yorumlayıp ve tablolaştırıyoruz.

 

 


 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri