SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS KORELASYON ANALİZİ
 

Korelasyon, değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi, değişkenlerin ölçme yapısına, dağılım özelliklerine, aralarındaki ilişkinin doğrusal olup olmamasına, değişken sayısına ve kontrol durumuna bağlı olarak farklı istatistiksel teknikler kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin miktarını bulup yorumlamak için kullanılır. Pearson korelasyon katsayısı, iki değişkenin de sürekli olması ve değişkenlerin birlikte normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Değişkenler sürekli dağılıma sahipler ancak normal dağılım göstermiyorlarsa, iki değişken arasıdaki ilişkiyi Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı ile açıklayabiliriz.

Pears Korelasyon Katsayısı;


* Kuvvet (düşük, orta, yüksek)
* Yön (pozitif, negatif)
* Açıklanan varyans (determinasyon katsayısı)
* istatistiksel anlamlılık açısından yorumlanabilir.

Katsayıların Yorumlanması;


+-1 pozitif ve negatif yüksek düzeyde ilişkiyi, +-0,00-0,29 düşük ilişkiyi, +-0,30-0,69 orta düzeyde ilişkiyi ve +-0,70 ve üzeri yüksek düzeyde ilişkiyi göstermektedir.

Tez istatistik merkezi olarak bir hatırlatma yapmamız gerekirse; katsayının anlamlılığında n=7 kişi ve r=0,85, p>0,05 öte yandan n=190 kişi ve r=0,26, p<0,05 ise bu gibi durumlarda araştırmacı, hesaplanan korelasyon katsayısının büyüklüğünü ve açıklanan varyansın pratikteki önemini baz alarak esnek yoruma gidebilir.

Basit korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi veren ikili korelasyon tekniğidir. Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini yada miktarını ve yönünü açıklayan sayıdır.

Kısmi korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin, bir yada daha çok değişkenin kontrol edilmesiyle hesaplanmasını sağlar.

Mesafe korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin mesafe olarak uzaklığını veren bir korelasyon hesaplama tekniğidir.

 

 

 


AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri