SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS KOVARYANS (ANCOVA) ANALİZİ
 

KOVARYANS analizi, varyans analizinin bir uzantısıdır. Varyans analizi ile regresyon analizinin kombinasyonudur. Öncelikle regresyon prosedürü uygulanır, daha sonra da düzeltilmiş değerler üzerinden normal varyans yöntemi uygulanır. Kovaryans analizinin diğer bir ismi ANCOVA analizidir. Bağımsız değişken sayısına göre tek yönlü ancova ve iki yönlü ancova olarak isimlendirilmektedir.

Kovaryans analizinin avantajları;


* Hata varyansını azaltır, böylece F değeri artar ve modelin gücü artmış olur.
* Farklı gruplar arasındaki regresyon eşittir.
* Örneklek büyüklüğünün küçük veya etki büyüklüğünün küçük olduğu durumlarda vazgeçilmez istatistik tekniğimizdir.

Varsayımları,


* Gruplar birbirine eşit olmalıdır.
* Grupların varyansı eşit olmalıdır.
* Gruplar içi regresyon katsayıları eşit olmalıdır.
* Bağımlı değişken aralıklı ve oransal olmalıdır.
* Bağımlı değişken dağılımı normale yakın veya normal dağılmış olmalıdır.
* Kodeğişken, aralıklı ve oransal olmalıdır.
* Birden fazla kodeğişkeniniz varsa aralarındaki korelasyon r=0,80 ve üzeri olmamalıdır.
* Bağımlı değişken ile kodeğişken doğrusal olmalıdır ve korelasyon katsayısı r=0,30 ve üzeri olmalıdır.

Tez istatistik merkezi olarak kovaryans analizlerinin bütün varsayımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca scatter, levene testleri vs. bütün çıktıları sizlere sunuyoruz.
 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri