SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS KRUSKAL WALLIS H TESTİ ANALİZİ
 

Kruskal Wallis tekniği, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test eder. Analizde k tane örneklemin bir bağımlı değişkene ait puanları karşılaştırılır.

 

Bağımlı değişkenin en az sıralama ölçeğinde olma şartı, normal dağılım, varyansların eşitliği gerekmediği için tek yönlü varyans analizinin alternatifidir.
 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri