SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS MANN WHITNEY U TESTİ ANALİZİ
 

Mann Whitney U Testi, iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder.

Bağımlı değişkenin en az sıralama ölçeğinde, gözlemlerin birbirinden bağımsız olması gerekir.
 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri