SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS MANOVA ANALİZİ
 

Çok değişkenli MANOVA, bir yada daha çok faktöre göre oluşan grupların birden fazla bağımlı değişken bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek için kullanılır. Grup ortalama puanlarını karşılaştırmada çok değişkenli pek çok test bulunmaktadır. Ancak bizler KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak Wilks Lambda'yı sıklıkla kullanmaktayız. Wilks Lambda ve F değeri anlamlı çıktığında farklılığın kaynağını bulmak için post-hoc testine başvuruyoruz.

Tek yönlü MANOVA, birden fazla bağımlı değişkene bir bağımsız değişkenin etki ettiği durumlarda kullanılır.

 

İki yönlü MANOVA, birden fazla bağımlı değişkene birden fazla bağımsız değişkenin etki ettiği durumlarda kullanılır.

 

MANOVA’nın başlıca varsayımları;

 

Bağımlı değişkenlere ilişkin puanlar, tek değişkenli ve çok değişkenli normal dağılım gösterir, bağımlı değişkenler arasında doğrusal bir ilişki vardır, bağımlı değişkene ilişkin puanların varyans-kovaryans matrisleri homojendir.
 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri