SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS NORMALLİK ANALİZİ
 

Normal dağılım ya da normal olmayan dağılım istatistik açısından çok önemlidir. Belki de anketlerinizi uyguladıktan sonra hemen ya da acilen normal dağılım da mı verilerim çarpık dağılımda mı diye sormanız gerekmektedir. Normallik sınamalarını bizler KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak çok önemsiyoruz. Neden mi TİP I ve TİP II hatadan dolayı. Normallik için Ki-kare uygunluk, Kolmogorov Simirnov (K-S) ve Shapiro-Wilks (W) testleri normallik varsayım için kullandığımız analitik testlerden bazılarıdır. Bunun yanı sıra basıklık ve çarpıklık kriterleri de çok önemlidir. Bizler çarpıklık ve basıklık değerini ±1,96 olarak alıyoruz. Ancak kimi istatistik kitaplarında +-3 olan alanlarda vardır. Bu değerlerin dışında kaldığında verileri dönüştürerek parametrik analizlere uygun hale getirmeye çalışıyor. Ancak uygun hale gelmediğinde parametrik olmayan analiz tekniklerini kullanmaktayız. Doğrusallık için Q-Q ve P-P vs. ile grafik analizlerini kullanmaktayız. Normalliğin yanı sıra çok değişkenli istatistikleri kullandığımızda; Eşit Varyans sınaması için Levene testi ve Box’s M testlerine, Çoklu Doğrusal Bağlantı sorunları için V.I.F, Tolerans, Korelasyon testlerine, Bağımsızlık ve Otokorelasyon için Durbin Watson test istatistiğine başvurmaktayız. Durbin Watson kritik değeri olarak 1,5 ile 2,5 arası kabul etmekteyiz.
 

 

 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri