SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS REGRESYON ANALİZİ
 

Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki yada daha fazla değişkenden birinin bağımlı değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin bir matematiksel eşitli ile açıklanması sürecidir.

* Bağımlı değişken bir, bağımsız değişken bir ise yöntem Basit Regresyon Analizi,
* Bağımlı değişken bir, bağımsız değişken iki veya daha fazla ise yöntem Çoklu Regresyon Analizi,
* Bağımlı değişken iki yada daha fazla ise yöntem Çok Değişkenli Regresyon Analizidir.

KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak regresyon analizi bizler için elmas değerindedir. Bütün analizlerimizde kullanırız. Çünkü regresyon analizi bir tezde yok ise o tez topaldır diyebiliriz.

 

Bizler regresyon analizi ile;

* Bağımlı değişken ile bağımsız değişken, değişkenler arasındaki regresyon eşitliğini,
* Regresyon modelinin bilinmeyen alacağı değeri tahmin etmek,
* Bağımsız değişken yada değişkenlerin bağımlı değişkende gözlenen
değişmelerin ne kadarını açıkladıklarını,
* Bağımsız değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadıklarını; birden fazla bağımsız değişken var ise bunların bağımlı değişken üzerinde göreli önemliliklerini saptarız.

Regresyon analizinin başlıca varsayımları;

 

En az aralıklı ölçek, normal dağılım, doğrusallık, hata terimlerinin ortalaması sıfırdır, sabit varyans, Otokorelasyon olmaması ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmaması.

Eğerki KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak yukarıdaki varyasımları sağlayamazsak diğer alternatif olarak lojistik regresyon analizi yapmaktayız.

Lojistik regresyon analizi, bağımlı bir değişken nominal ölçekli ise, en küçük kareler tekniğine alternatif olarak kullanılır. Lojistik regresyon modelinin parametreleri, analitik olarak elde edilemediğinden, iteratif bir yöntem olan maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood=ML) tekniğiyle tahmin edilir.

 

 

 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri