SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

SPSS T TESTİ ANALİZİ
 

İlişkili ve ilişkisiz örneklemler T Testi makale ve tezlerde sıklıkla kullanılan istatistik tekniğidir. Eğer ki öntest-sontest gibi ilişkili ölçümleriniz var ise; paired samples t testini kullanmaktayız. İlişkili örneklemler için t testi, iki örneklem ortalaması arasındaki farkın sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek için kullanılır.

Varsayımları;

* Bağımlı değişkene ait ölçümler en az aralık ölçeğinde olmalıdır.
* Normal dağılım göstermelidir.

Öntest, sontest ve izleme testi çalışmalarınızda ise repeated measures testini kullanmaktayız. Bu teknik, iki yada daha çok ilişkili ölçüm setlerine ait ortalama puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder.

Varyasımları;


* Bağımlı değişken en az aralık ölçeğinde olmalıdır.
* Normal dağılım göstermelidir.
* Evrendeki varyanslar eşittir.


Eğer ki ölçümleriniz ilişkisiz ise; bağımsız örneklemler t testini kullanmaktayız. İki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını test etmek için “bağımzız örneklemler t testi” kullanılır.

Varsayımları;

* Bağımlı değişken en az aralık ölçeğinde olmalıdır.
* Bağımlı değişkene ilikin ölçümlerin dağılımı her iki grupta da normal dağılmalıdır.
* Ortalama puanları karşılaştıracak örneklemler ilişkisizdir.


KONYA TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak ilişkili veya ilişkisiz T Testlerinizde varsayımları sağlayamadığımız durumlarda parametrik alternatif olarak; bağımsız örneklemler t testi yerine Mann Whitney U testini; ilişkili t testi yerine Wilcoxon Signed Ranks Testini ve Repeated measures'un alternatifi olarak ise Freedman testini kullanıyoruz.

 

 


 

AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri