ANALİZ TEKNİKLERİMİZ
 

VERİLERİN DÜZENLENMESİ ve GÖSTERİMİ
Verilerin Organizasyonu (Dağılımlar, Grafikler)
Uç Değerler Analizi
Eksik Verilerin İncelenmesi ve Tamamlanması

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Ortalamadan Sapma Ölçüleri
Normallikten Sapma Ölçüleri

HİPOTEZ TESTİ
Hipotezlerin Belirlenmesi
Test İstatistiği
Tek ve Çift Kuyruklu Testler
Tip I ve Tip II Hata
Anlamlılık Seviyesi ve Güven Aralığı
Örneklem Büyüklüğü

PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ
Varsayımlar
T-Testi
Varyans Analizi

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ
Ki Kare Testi
Runs Testi
Mann Whitney U Testi
Wald-Wolfowitz Testi
Wilcoxon Signed Rank Testi
Kruskal Wallis Testi
Friedman Testi

KORELASYON ANALİZİ
Pearson Korelasyon Katsayısı
Kısmi Korelasyon Katsayısı
Mesafe Korelasyon Katsayısı

VARYANS ANALİZİ (ANOVA-MANOVA)
Tek Yönlü ANOVA
İki Yönlü ANOVA
Tek Yönlü MANOVA
İki Yönlü MANOVA

KOVARYANS (ANCOVA) ANALİZİ

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
PROBİT REGRESYON ANALİZİ

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK TEKNİKLERİNİN VARSAYIMLARI
Normallik
Kovaryans Matrisleri Eşitliği
Doğrusallık
Çoklu Doğrusal Bağlantı
Hataların Bağımsızlığı ve Otokorelasyon

KANONİK KORELASYON ANALİZİ

FAKTÖR ANALİZİ
 

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (AMOS)
 

GÜVENİRLİK ANALİZİ

AYIRMA (DİSCRİMİNANT) ANALİZİ

KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ