SPSS ANALİZLERİ NASIL YAPILIR?

AMOS YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ANALİZİ
 

Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ilk olarak sosyal bilimlerde özellikle de psikoloji ve sosyolojide geliştirilmiştir. Ancak eğitim, pazarlama ve tıp, görüntüleme ve diğer biyolojik bilimler gibi çeşitli disiplinlerde de yararlı bir araç olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesinin bilimsel çalışmalarda çokça kullanılıyor olmasının temel nedeni, verilen bir modeldeki gözlenen değişkenlere -hem bağımlı hem de bağımsız- ilişkin ölçüm hatalarını açıkça hesaba katan bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Yapısal eşitlik modellemesinde kullanılan temel istatistik kovaryanstır. Bunun yanı sıra, yapısal eşitlik modellemesinde ortalamalar da dikkate alınarak analizler yapılabilir.

İSTATİSTİK MERKEZİ olarak; siz değerli bilim insanlarının özellikle günümüzde yeni uygulama alanı bulan Yapısal Eşitlik Modellemelerinde nasıl ve ne şekilde kullanacağınız hususlarında sizler yardımcı olmaktadır. Makale ve tezleriniz ile ilgili anketlerinizin AMOS grafikleri çizilir ve modele ilişkin iyi uyum indeksleri de tablo halinde verilir.

Kalıntılara dayalı uyum indeksi; SRMR, GFI, AGFI
Bağımsız modele dayanan uyum indeksi; NFI, NNFI, CFI
Yaklaşık hataların ortalama karakökü; RMSEA
Bilgi kriterine dayanan uyum indeksleri; AIC, CAIC, BIC

İtina ile siz bilim insanları için analizleri yapılarak, yorumlanmaktadır.

 


AMOS Analizi

ANOVA Analizi

Betimsel Analiz

Çapraz Tablo Analizi

Faktör Analizi

Güvenirlik Analizi

Korelasyon Analizi

Kovaryans (ANCOVA) Analizi

Kruskal Wallis H Testi Analizi

Mann Whitney U Testi Analizi

MANOVA Analizi

Normallik Analizleri

Regresyon Analizleri

T-Testi Analizleri