ÖZET-YÖNTEM-BULGULAR ve YORUM, SONUÇ ve ÖNERİLER

ÖZET

Araştırmacının, son değerlendirmeye hazırlanırken, o ana kadar yaptıklarını bir bütün halinde sunmasıdır. Bu, problemin belirlenen amaçlar, varsayımlar ve sınırlılıklar içerisindeki durumu, onu çözmek yada çözecek verileri elde edebilmek için izlenen yöntemin ve elde edilen temel bulguların özetlenmesini gerektirir. Böylece araştırma kuş bakışı bir yaklaşımla özetlenir.

YÖNTEM

Araştırmanın yöntem kısmında, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, örneklemin özellikleri, veri toplama aracı/araçları ve verilerin çözümü bölümleri yer almaktadır. Araştırmacı, problemi çözmek için izleyeceği yol olan yöntem bölümündeki konulara teorik olarak hakim olmalıdır.

Araştırma Modeli olarak, üç tür model vardır. Bunlar; simgesel, uyuşum ve benzeşim modelleridir. Bizler araştırmalarınız için uygun olan modeli seçmenizi sağlamaktayız. Çünkü teorik olarak bilimsel araştırma sürecine hakim olmayan insanların model seçmesi çok zordur. Kimi araştırmalarda maalesef olmayacak yöntemlerin yazıldığına da şahit olmaktayız. Araştırmalarınızı deneysel, tarama ve ilişkisel türlerden birine veya birkaçına bağlamaktayız.

Evren ve örneklemi, bir araştırmanın olmazsa olmazı olarak görmekteyiz. İlk önce çalışma evrenini belirlemek ile işe başlamaktayız. Çalışma evreni sayısına göre evrenden istatistiki formüller sayesinde örneklem hacmi almaktayız. Yansızlık, maliyet ve zaman bizim örneklem hacmini belirlememiz için yeterlidir. Örneklem alma yöntemlerinden olasılığa dayalı veya olasılığa dayalı olmayan örnekleme alma yöntemlerini kullanmaktayız. Ancak araştırmalarda ağırlıklı kullanılan yöntemlerin; random, kolayda, sistematik ve oransal olduğunu görmekteyiz.

Örneklemin özellikleri, bizler analize örneklemlerimizi hazırlamadan önce gözenek sayıları bizim için önemlidir. Çünkü parametrik analizlerde bir gözeneğimiz en az n>30 olmak zorundadır. Örneğin 18-25 Yaş 3 kişi, 26-35 yaş 84 ve 36 yaş ve üzeri 78 kişi olsun. Maalesef işin başında istatistikçiye gelmeyen, bilimsel yardım almayan arkadaşlar 18-25 yaş grubundaki 3 kişiyi direk analize dahil ediyorlar. Ancak TEZ İSTATİSTİK MERKEZİ olarak bizler örneklem özelliklerini analizden önce planlıyoruz.

Veri toplama araçları, araştırmada çok önemlidir. Çünkü çoğu araştırmalarda görüyoruz ki, 1975 yılında geliştirilmiş ölçekler standardize edilmeden 2017 yılında kullanılabilmektedir. Bir düşünün 1975 yılı şartları ve kültürünü, bir de 2017 yılını. Bizlerin anketler ister hazır olsun isterse de geliştiriyor olalım her halükarda geçerlik ve güvenirlik analizlerine tabi tutmamızın zorunlu olması gerekmez mi? Evet bizler KONYA İSTATİSTİK MERKEZİ olarak ister isteyin isterseniz de istemeyin anketlerinizin ön uygulamasını yapıyoruz ve YEM modellerini çiziyoruz, iyi uyum indekslerini, madde güvenirlik analizleri ve test güvenirliklerini çıkarıyoruz. Sizlere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı sunuyoruz. Yoksa siz bilmeden barometre ile zekayı ölçebilirsiniz):

Verilerin çözümü, bölümü de yöntem de olmazsa olmazlardandır. Neden mi hipotez veya problem yazdınız. Evet bunlar için hangi istatistik analizleri kullanılacak. Bizler genellikle bütün istatistikleri araştırmalarınızda kullanmanız taraftarıyız. Sadece betimsel istatistiklerle değil çıkarımsal istatistik teknikleriyle de çeşitlendiriyoruz. Eğer ki, sadece analiz kısmında değil de Konya Tez İstatistik Merkezimize araştırmanın başında gelirseniz çok yönlü olarak bütün istatistikleri işin içine katıyoruz. Örneğin basit korelasyon analizi varsa, biz bir değişkenle kısmı korelasyonu katıyoruz. Basit regresyon varsa, bizler çoklu regresyon kullanmaya yönelik başında müdahale ediyoruz.


BULGULAR ve YORUM

Bulgular

Bu bölümde araştırmanıza ilişkin bulgular ve bu bulguların yorumları yer almaktadır. Bulgular kaynaklandıkları ham verinin türüne göre, olgusal ya da yargısal nitelikte olabilmektedir. Olgusal bulgular nesneldir, kişisel görüşten ve beğenilerden uzaktır. Yargısal bulgular ise olgusal bulgunun tersidir. Bu temelde özneldir. Örneğin evlenme yaşı, eş seçimi gibi. Bizler KONYA İSTATİSTİK MERKEZİ olarak olabildiğince olgusal bulgulara yer vermekteyiz. Bulguları olabildiği ölçüde sayısallaştırıp, şekil, çizelge ve tablolarla vermekteyiz.

Yorum

Bulgulara, araştırma amaçları doğrultusunda verilen anlamdır. Araştırma bulgularının yorumlanması zorunludur. Uygun bir yorumla bütünleşmeyen bulgular araştırma problemine hiçbir katkı sağlayamaz. Araştırma bulguları iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç yorum, verilerin çözümlenmesi ile elde edilen bulguların kendi içinde bir değerlendirmesidir. Dış yorum ise, araştırma yapılan alan yazına hakim olarak yapılan yorumdur.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Yargı

Yargı, araştırmacının, durumu özetledikten sonra, problem çözümüne ilişkin son değerlendirmesidir. Bu, tüm yapılanlar ve elde edilenler ışığında, problem çözümüne getirilen katkının, davranışlar ve alınacak önlemler için oluşturulduğu kabul edilen dayanakların ifadesidir. Yargıya varmanın yolu, "bu araştırma yapılmasa idi eksik kalan ne olurdu?" sorusuna cevap aramaktır. Yargı, getirilen katkı konusunda karar vermeyi içerir. Yargı kişisel ve özneldir.
 

Öneriler

Araştırma bir aydınlatma sürecidir. Ürün olarak elde edilen bulgular, problem alanını aydınlatma, karar vermeyi kolaylaştırma ve uygulamada iyileştirme amacına yöneliktir.

Uygulama önerisi, araştırma sonucu bulunanlar ışığında, problemin, kuramsal yada pratik düzeyde, çözümü için, öngörülen değişiklikleri ve izlenmesi gereken yaklaşımları içerir.

Yeni araştırma önerisi, elde edilen yeni bilgiler ve ortaya çıkan yeni durum ışığında, problemin çözümüne daha da katkısı olabileceği anlaşılan yeni araştırma alanlarını belirlemeye yöneliktir.