SPSS EĞİTİM PROGRAMI

Amaç

Bilim insanının veya bilim insanı adayının bilimsel araştırma tekniklerine hakim olup sayılar, sıfatlar ve sembollerle bunları yorumlayabilmesine yani bilime katkı sağlamaktır.

Hedef (Kazanım)

SPSS, AMOS programlarını bilimsel araştırma teknikleri ile bağdaştırarak bilim insanının kendi kendine kullanmasını sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

1. Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
Verilerin Organizasyonu
Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi ile İlgili Çıktı Tablolarının Yorumlanması
Eksik Verilerin İncelenmesi

2. Tanımlayıcı İstatistikler
Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan)
Ortalamadan Sapma Ölçüleri
Normallikten Sapma Ölçüleri

3. Parametrik Hipotez Testleri
T Testi (Student T)
Z Testi
F Testi (Varyans Analizi)

4. Parametrik Olmayan Hipotez Testleri
Ki-Kare (X2) Testi
Runs Testi
Mann-Whitney U Testi
Wald-Wolfowitz Testi
Wilcoxon Signed Rank Testi
Kruskal-Wallis H Testi
Friedman S Testi
Spearman’s Rank Order Korelasyonu

5. Korelasyon Analizi
Pearson’un Korelasyon Katsayısı
Kısmı Korelasyon Katsayısı

6. Kovaryans Analizi

7. Regresyon Analizi
Basit Doğrusal Regresyon Modeli
Çoklu Regresyon Modeli
Lojistik Regresyon Analizi
Probit Regresyon Analizi

8. Faktör Analizi

9. Ayırma (Discriminant) Analizi

10.Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)

11. Güvenilirlik Analizi

12. Eğitim Tarihleri
Eğitim tarihleri için lütfen irtibata geçiniz.

* Not dört veya beş yıldızlı otellerde verilen eğitimler için minimum katılıcı sayısı 12 ve üzeridir.

**Uzaktan eğitimler zoom programı üzerinden yapılmaktadır.